KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Ryszard Piotr Lewandowski

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne